• ERP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO?

  Một hệ thống ERP sẽ là xương sống cho sự thay đổi của doanh nghiệp, bắt đầu từ việc quản lý các qui trình cơ bản từ tài chính kế toán, mua hàng, bán hàng đến quản lý sản xuất, quản lý dự án, nhân sự tiền lương và hệ thống tri thức doanh nghiệp (Business Intelligence).

   

  Các giải pháp ERP mang đến cho doanh nghiệp một sự thay đổi hoàn toàn để dịch chuyển từ chậm sang nhanh.

  Một hệ thống ERP sẽ là xương sống cho sự thay đổi của doanh nghiệp, bắt đầu từ việc quản lý các qui trình cơ bản từ tài chính kế toán, mua hàng, bán hàng đến quản lý sản xuất, quản lý dự án, nhân sự tiền lương và hệ thống tri thức doanh nghiệp (Business Intelligence).

  Triển khai ERP là quá trình tin học hóa toàn diện các hoạt động của doanh nghiệp dựa trên các qui trình quản lý tiên tiến.

  Mọi hoạt động của doanh nghiệp sẽ do ERP hỗ trợ và thực thi các qui trình xử lý một cách tự động hoá, giúp cho các doanh nghiệp quản lý các hoạt động then chốt, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v

  Mục tiêu tổng quát của ERP là đảm bảo các nguồn lực của doanh nghiệp như nhân lực, vật tư, máy móc, tài chính,... có sẵn với số lượng tối ưu, đủ khi cần, bằng cách sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch.

  Đặc điểm nổi bật của ERP là một hệ thống các phân hệ có thể mở rộng và phát triển theo thời gian với từng loại hình doanh nghiệp mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc của chương trình.

  ERP loại bỏ các phần mềm riêng lẻ ở các bộ phận trong một doanh nghiệp: Tài chính, Nhân sự, Kinh Doanh, Sản xuất, Kho… ERP sẽ thay thế chúng bằng một hệ thống hợp nhất các phân hệ và tạo nên một mối quan hệ thống nhất, đồng bộ dữ liệu với nhau.

  eManGO rất linh động trong việc cài đặt các phân hệ theo nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có thể cài đặt một vài phân hệ mà doanh nghiệp cần ngay, các phân hệ còn lại còn lại có thể cài đặt sau mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống.

  Việc ứng dụng hệ thống ERP vào quản lý doanh nghiệp sẽ đóng góp hiệu quả rất lớn.

  Tuy nhiên, cần phải có kế hoạch và phân khúc dự án hợp lý. Nhằm đảm bảo sự thích nghi và không bị thay đổi quá nhanh. Vì vậy tùy vào nội tại của doanh nghiệp mà xác định phạm vi triển khai cho phù hợp.

   

  Emanvn

  Ngày đăng: 23-09-2017 1,531 lượt xem